بازدید ایدهبایگانی‌های انصاریفرد | بازدید ایده

برچسب: انصاریفرد

مانع شگفت‌انگیز در مسیر انتقال انصاری‌فرد به ناتینگهام فارست

آلان نیکسون در مطلبی با عنوان «ناتینگهام فارست با مانعی در جذب کریم انصاری‌فرد به عنوان بازیکن آزاد برخورد کرده است» نوشت: این باشگاه با مانعی غیرمنتظره و شگفت‌انگیز برخورد کرده که انتقال کریم انصاری‌فرد…