بازدید ایدهبایگانی‌های اندک | بازدید ایده

برچسب: اندک

دانش ناقص و اندک از یک موضوع اعتماد به نفس کاذب را بیشتر می‌کند

ورنون لاو،؛ بازیکن سابق بیسبال، زمانی گفت: تجربه معلم سختگیری است؛ چون اول امتحان می‌گیرد و بعد درس می‌دهد. شاید چنین دیدگاهی بتواند نتایج ارزیابی تهیه‌شده توسط انجمن دانشگاه‌ها و دانشکده‌های آمریکایی را بهتر توضیح…