بازدید ایدهبایگانی‌های اندازه‌ی نپتون | بازدید ایده

برچسب: اندازه‌ی نپتون

کشف قمر خارجی به اندازه‌ی نپتون که به دور سیاره‌ای به اندازه‌ی مشتری می‌چرخد

یافتن سیاره‌های خارج از منظومه‌ی شمسی کار دشوار و طاقت‌فرسایی است. اما وقتی بحث سیاره‌های فراخورشیدی(خارج از منظومه‌ی شمسی) مطرح می‌شود، یکی از چالش‌های پیش‌ رو، تشخیص قمر خارجی (خارج از منظومه‌ی شمسی) این سیارات است. با…