بازدید ایدهبایگانی‌های انحنای فضا | بازدید ایده

برچسب: انحنای فضا

قوت گرفتن احتمال کشف انحنای فضا – زمان و اثبات تئوری نسبیت عام انیشتین

قوت گرفتن احتمال کشف انحنای فضا - زمان و اثبات تئوری نسبیت عام انیشتین بر اساس تئوری نسبیت عام تلاقی دو جسم بسیار بزرگ - مثل دو سیاهچاله- می‌تواند باعث ایجاد انحنا در گستره‌ی درهم‌ تنیده‌ی فضا…