بازدید ایدهبایگانی‌های انجام سفرهای فضایی | بازدید ایده

برچسب: انجام سفرهای فضایی

کمپانی کانادایی برای انجام سفرهای فضایی یک آسانسور ۲۰ کیلومتری احداث می کند

کمپانی کانادایی برای انجام سفرهای فضایی یک آسانسور ۲۰ کیلومتری احداث می کند کمپانی کانادایی ثاث تکنولوژی پتنتی را ثبت کرده که براساس آن از یک آسانسور فضایی به ارتفاع ۲۰ کیلومتر برای ارسال محموله‌ها…