بازدید ایدهبایگانی‌های انتخاب یک فرد جدید | بازدید ایده

برچسب: انتخاب یک فرد جدید

تلاش ناسا برای انتخاب یک فرد جدید در سمت مامور حفاظت سیاره‌ای

تلاش ناسا برای انتخاب یک فرد جدید در سمت مامور حفاظت سیاره‌ای به‌تازگی خبر از یک موقعیت شغلی خالی در ناسا شنیده شده است و شاید جایگاه شغلی اخیر در نگاه برخی خود را به‌عنوان…