بازدید ایدهبایگانی‌های امنیت روانی | بازدید ایده

برچسب: امنیت روانی

امنیت روانی، کلید موفقیت در حل مسئله

مهارت‌ حل مسئله یکی از بنیادی‌ترین نیازهای هر تیم کاری است. موفق‌ترین تیم‌ها در این مهارت، عموما از روش‌هایی ثابت استفاده می‌کنند. تصور کنید که در جلسه‌ای تیمی، ناظر فرآیند حل مسئله در میان گروهی…