بازدید ایدهبایگانی‌های الکترون | بازدید ایده

برچسب: الکترون

آغازی بر دنیای کوانتوم: اتم و مدل‌های اتمی

شناخت اتم، سر آغاز شناخت مواد و اجزای سازنده در جهان است. برای شناخت جهان پهناورمان باید از کوچک‌ترین واحدها شروع کنیم. گفته می‌شود که انسان در قرن بیستم توانست قدرت اتم را تحت کنترل…