بازدید ایدهبایگانی‌های افق | بازدید ایده

برچسب: افق

آیا امکان مشاهده افق رویداد سیاه چاله ها میسر خواهد شد؟

آیا امکان مشاهده افق رویداد سیاه چاله ها میسر خواهد شد؟ از زمانی که جان میشل در نامه‌ای به انجمن سلطنتی در سال ۱۷۸۳ برای اولین بار به وجود پدیده‌ای تحت عنوان سیاه‌چاله‌ اشاره کرد، این پدیده‌های شگرف همواره…

منجمان افق رویداد سیاهچاله راه شیری را از نزدیک بررسی کردند

منجمان افق رویداد سیاهچاله راه شیری را از نزدیک بررسی کردند تلسکوپ‌ها‌ی سراسر جهان نیروی خود را با یکدیگر متحد کردند تا بتوانند اولین تصویر از یک سیاهچاله را برای ما فراهم کنند. با اینکه…