بازدید ایدهبایگانی‌های افسانه های باستانی | بازدید ایده

برچسب: افسانه های باستانی

سیاره‌ی نهم: دستاورد علمی یا دلیلی برای باور افسانه‌های باستانی

سیاره‌ی نهم: دستاورد علمی یا دلیلی برای باور افسانه‌های باستانی بعدازاینکه ستاره شناسان موسسه‌ی فناوری کالیفرنیا در ژانویه‌ی ۲۰۱۵ ازکشف رد پای یک سیاره‌ی غول‌پیکر جدید در نقاط دوردست منظومه‌ی شمسی خبر دادند، بحث‌وجدل آتشینی در…