بازدید ایدهبایگانی‌های اظهارنامه مالیاتی | بازدید ایده

برچسب: اظهارنامه مالیاتی

جزئیات جریمه کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، جریمه کتمان درامدها در اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و سایر مودیان سازمان مالیاتی مشخص شد. رئیس کل سازمان مالیاتی کشور، در خصوص رفع ابهام در رابطه با نحوه…