بازدید ایدهبایگانی‌های اضطراب | بازدید ایده

برچسب: اضطراب

کنترل استرس و مهار اضطراب چگونه ممکن است

نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که استرس به‌ آن اندازه‌ای هم که فکر می‌کنیم پدیده‌ی بدی نیست و حتی می‌تواند مفید باشد. اضطراب مدت‌هاست یکی از ترسناک‌ترین دشمنان در کانون عاطفی ما بوده است. بسیاری…