بازدید ایدهبایگانی‌های اشکال هندسی که با روش‌ها‌ی خاص ریاضی طراحی می شوند، به ما نشان می‌دهند که آنچه با چشم خودمان مشاهده می‌کنیم، همه‌ی حقیقت نیست. | بازدید ایده

برچسب: اشکال هندسی که با روش‌ها‌ی خاص ریاضی طراحی می شوند، به ما نشان می‌دهند که آنچه با چشم خودمان مشاهده می‌کنیم، همه‌ی حقیقت نیست.

بررسی خطای ذهنی نوری سه بعدی در دیدن یک شکل

اشکال هندسی که با روش‌ها‌ی خاص ریاضی طراحی می شوند، به ما نشان می‌دهند که آنچه با چشم خودمان مشاهده می‌کنیم، همه‌ی حقیقت نیست. اشیا به همان شکلی که به‌نظر می‌رسند نیستند. اگر از نظر…

  • خانه
  • اشکال هندسی که با روش‌ها‌ی خاص ریاضی طراحی می شوند، به ما نشان می‌دهند که آنچه با چشم خودمان مشاهده می‌کنیم، همه‌ی حقیقت نیست.