بازدید ایدهبایگانی‌های اشنایی بیشتر با ضعف | بازدید ایده

برچسب: اشنایی بیشتر با ضعف

آشنایی بیشتر با ضعفی که کمک می‌کند رهبر بزرگی باشید

رفتار تکانشی رفتاری است که انسان در شرایط برانگیختگی لحظه‌ای انجام می‌دهد و شاید مدتی بعد پشیمان شود. آیا این رفتار کمک می‌کند رهبر بهتری باشید؟   تصور کنید برای شرکت در جلسه‌ای آماده می‌شوید…