بازدید ایدهبایگانی‌های اشتغال | بازدید ایده

برچسب: اشتغال

«نگاه چپ» هم ممکن است باعث لغو پروانه اشتغال به کار مهندسان شود

عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان تهران با بیان این‌که این احتمال وجود دارد که به دلیل چپ چپ نگاه کردن پروانه اشتغال به کار مهندسان تعلیق شود،‌گفت: بر اساس قانون گردن…