بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های آنزیم | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: آنزیم

شناسایی آنزیمی که می تواند خونریزی داخلی را متوقف کند

پلاکتها اجسامی کروی شکلی هستند که از قطعه‌قطعه شدن سیتوپلاسم سلول‌های مگاکاریوسیت در مغز استخوان حاصل می‌شوند. پلاکت‌ها نقش مهمی در ایجاد لخته و توقف خونریزی در بدن دارند؛ اما جهش‌های ژنتیکی، عفونت‌ها و حتی…