مسدود کردن تصاویر جهت کاهش حجم مصرفی و افزایش سرعت لود در گوگل کروم

مسدود کردن تصاویر جهت کاهش حجم مصرفی و افزایش سرعت لود در گوگل کروم