بازدید ایدهبایگانی‌های استارتاپ | صفحه 7 از 7 | بازدید ایده

دسته: استارتاپ

تا چه اندازه برای انتقادها در کسب و کار اهمیت قائل شویم

همیشه همکارانی در شرکت‌ها وجود دارند که جز نیش و کنایه زدن، اقدام دیگری در محیط کار انجام نمی‌دهند. برخی به این اشخاص، متنفر و حسود می‌گویند. اکثر مردم، آنها را منتقد می‌نامند. تفاوتی نمی‌کند…