بازدید ایدهامیرحسین محمدپور, نویسنده در بازدید ایده